Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

publicaties en regionieuws

 

NATUUR ALS BUUR

Elke landbouwer weet en ervaart hoe belangrijk het is in een goede verstandhouding te leven met zijn buren. Zowel als deze buur een collega landbouwer is als deze die gewoon dicht bij ons op het platteland wonen. Meer en meer hebben als buur een natuurgebied, een bos of een openbaar recreatiedomein. De beheerders stellen hun eigen eisen aan hun buren en zijn niet altijd inschikkelijk met de landbouwers. Hun doelstellingen lijken mijlen ver te liggen van de landbouw die er zijn brood moet  verdienen. Met zijn gronden en zijn hele bedrijfsvoering op de hoeve wordt hij geconfronteerd met bijkomende randvoorwaarden.

Beroepsmatig weet de landbouwer dat hij rekening dient te houden met de natuurlijke wetmatigheden.  Een landbouwer brengt steeds meer natuurwaarden binnen zijn bedrijf, meer natuurelementen in het landbouwlandschap, bomen, hagen, waterpartijen enzovoort geeft zelfs een meerwaarde aan zijn bedrijf. Hij werkt mee als kijkboerderij, ontvangstboerderij, ontvangt scholen en plattelandsklassen. Dit geeft meer uitstraling aan zijn bedrijf en aan de hele land- en tuinbouwsector. Spijtig dat de media zo moeilijk deze positieve tendensen toont. De kijker wordt nog praktisch dagelijks geconfronteerd met een negatief beeld van de landbouw.

Elke dag wordt de kijker getrakteerd met de problematiek ‘opwarming van de aarde’ of ‘de teloorgang van onze biodiversiteit’. Telkens wordt de landbouwer als de grootste boeman ten tonele gebracht. Want hij pompt dagelijks massa’s ammoniak in de lucht en doet bomen en zelfs bossen afsterven. Dat de landbouwer steeds meer houtkanten aanplant en meewerkt aan akkerrandbeheer,  wordt slechts als een dooddoenertje naar voor gebracht. Het is heel gemakkelijk, van sommige zogenaamde natuurvorsers, om de boer als de grote zondebok aan te duiden.   

We weten, ook in de moderne bedrijfsvoering, dat een gezonde bodem het fundament is. Precisielandbouw en de digitalisering van de landbouwmachines zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering, ook in het belang van het milieu en de hele omgeving. Luchtwasinstallaties en aangepaste veevoedersamenstelling  zorgen ervoor dat wij nog minimale uitstoot hebben aan ammoniak. Toch kunnen ze, in wetenschappelijk milieudocumentaires, niet nalaten om met regelmaat de boer met de mestkar de schuld te geven en hem te bestempelen als grote vervuiler en giftspuiter.

Steeds meer gronden worden van de landbouw onttrokken om te bebossen of in te vullen als natuurgebied. Een zeldzaam kruidje of een bedreigde insect of een spitsmuis is al een reden om beslag te leggen op waardevolle landbouwgrond. Ze beseffen niet dat juist dank zij de landbouw deze bedreigde soorten nog aanwezig zijn op ons platteland. 

Van de Vlaamse overheid krijgt ANB massa’s geld voor gronden aan te kopen. Straks worden de deuren van de grondeigenaars platgelopen om hun gronden te verkopen, want ze willen immers in 5 jaar tijd 10.000 ha extra bos bij creëren. Pachtcontracten zullen met een vergrootglas ontleed worden om te zien hoe de pacht vervroegd kan stopgezet worden.  Niet de natuur is de moeilijke buur maar de verwende kinderen van ANB en Natuurpunt die zich gedragen als heerser van het hele buitengebied. Ze voelen zich ongenaakbaar.

De landbouwer wordt steeds meer geconfronteerd met controles door de ambtenarij. Gelukkig zijn er ambtenaars, met gezond boerenverstand die helpen met de landbouwer om een passende oplossing te vinden. Spijtig dat anderen er genoegen in scheppen om hun almacht ten tonele te spreiden. Te veel voorbeelden kunnen we hier aanhalen hoe een boer belaagd wordt door de buur ambtenaar.

Er zou een meldpunt moet geschapen worden waar de landbouwer een quotering kan invullen hoe hij zich voelt bij elke benadering door de buur ambtenaar. Een quotering van heel positief, hulpvaardig, moeilijk, lastig tot heel negatief of slecht. Uiteraard anoniem, anders tekent de boer zijn doodvonnis!  

 

Bernard De Cuyper, Assebroek Brugge.

 

 

afbakeningsplan regionaalstedelijk gebied Bruggefbakening regionaalstedelijk gebied BruggeAfbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

Boer en buur(t)

Land- en tuinbouwers in dialoog met hun buur(t)
Nieuwe brochure bundelt richtlijnen en bruikbare tips die land- en tuinbouwers helpen om een constructieve dialoog aan te gaan met hun buur(t).

Het Vlaamse platteland is sterk veranderd. De bedrijfsvoering en –ontwikkeling in de land- en tuinbouw is heel anders dan pakweg 20 jaar geleden. Daarnaast is het zo dat steeds meer land- en tuinbouwers niet-boeren als buur hebben. De impact van de nabije omgeving op mogelijke toekomstplannen voor land- en tuinbouwbedrijven is dan ook veel groter dan vroeger. Dit zorgt voor meer ongerustheid of protest uit de buurt.

Daarom is het belangrijk om een goed draagvlak te creëren bij buurtbewoners en andere belangrijke partijen. Nog meer dan vroeger geldt dat een goede relatie met de buurt en een goede voorbereiding en planning van een project, van kapitaal belang zijn. Communicatie en participatie zijn hierbij de sleutelwoorden. Ze helpen om een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen met de omgeving.

Bekijk hier de volledige brochure 
De brochure Boeren met buren, communiceren met je buur(t)’ illustreert aan de hand van vier praktijkgetuigenissen hoe een land- of tuinbouwer in dialoog kan gaan met zijn buren. Op basis van deze vier getuigenissen werd een waaier van waardevolle tips geselecteerd over hoe een goede relatie met de buurt gecreëerd, behouden of verbeterd kan worden. Enerzijds wordt aangegeven hoe belangrijk het is om een goede buur te zijn wanneer er nog geen specifieke plannen zijn. Anderzijds worden er tips gegeven voor een goede aanpak van de communicatie over toekomstige plannen. Niet alleen dat men communiceert, maar ook hoe men communiceert, zal in belangrijke mate bepalen hoe de relatie met de buurt evolueert. In de brochure worden hier dan ook extra communicatietips over gegeven. Ten slotte biedt de brochure ook een interview met twee burenbemiddelaars die, als onafhankelijke partij, hulp kunnen bieden wanneer de communicatie moeilijk verloopt.

De brochure kwam tot stand in het kader van het project ‘Hoe geuremissies beheersen’, en werd gefinancierd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid, het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Interreg IVB-project ‘Pure hubs’’. Deze brochure geeft tevens uitvoering aan het VEMIS- actieprogramma.

Praktisch

De brochure is gratis en kan besteld worden via de website http://www.inagro.be/publicaties (brochures) of http://www.vemis.be. Op deze websites vind je ook een digitale versie van de brochure terug. Vaak lopen bedrijven vast op procedures en bezwaren tijdens een vergunningstraject. Landbouwers kunnen een beroep doen op Inagro om een betere relatie met hun buurt op te bouwen, een beter draagvlak te creëren of om hun communicatie te verbeteren.