Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Asbestverwijderingssubsidies tot 90%

Europa wil een asbestvrije omgeving. (Zie antwoord BB 21 juni 2018)
Een zeer kostelijke aangelegenheid voor o.a. de 150 Land-
en tuinbouwbedrijven in de Brugse regio.
OVAM voorziet subsidies hiervoor, liefst via de lokale besturen.
De Brugse politiek is op de hoogte gebracht.
Voor meer details: zie onderstaand PDF-bestand.

Rode nummerplaat

Eindelijk groen licht voor regeling tractorgebruik door hobbyboeren 
vrijdag 16 mei 2014

De tractor en de hobbyboer

Een jaar geleden ontstond er bij heel wat leden Landelijke Gilden ongerustheid over de invoering van de rode G-kentekenplaat voor landbouwtractoren en de gevolgen die dit met zich mee zou brengen voor de hobbylandbouwers. Voor de landbouwsector was het belangrijk de landbouwvoordelen (gebruik van accijnsvrije rode diesel, vrijstelling wegverkeersbelasting en eurovignet, vrijstelling periodieke technische keuring…) te behouden. Deze voordelen kwamen zwaar onder druk te staan omdat landbouwtractoren steeds vaker gebruikt worden voor niet-landbouwactiviteiten. De transportfederaties vroegen daarom om de landbouwvoordelen af te schaffen, wat voor Boerenbond

De rode G-kentekenplaat

De rode G-kentekenplaat is voorbehouden voor landbouwtractoren waarvan de eigenaar of de gebruiker beschikt over een vergunning ‘Energieproducten en elektriciteit’. Deze vergunning kan enkel aangevraagd worden door (rechts)personen die beschikken over een

KBO/BTW-nummer. Met deze vergunning mag de eigenaar of de gebruiker van de tractor rode diesel gebruiken die vrijgesteld is van accijnzen. Het maakt daarbij niet uit of je landbouwer bent in hoofdberoep of in bijberoep. De enige voorwaarde is het beschikken over zo’n vergunning. Doordat deze vergunning is voorbehouden voor professionele land- en tuinbouwers, hebben hobbylandbouwers die geen professionele landbouwactiviteiten uitoefenen geen recht op een rode G-kentekenplaat. Uit het vervolg zal blijken dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de hobbylandbouwer.

Periodieke technische keuring

Op 1 mei werd een periodieke technische keuring ingevoerd voor landbouwtractoren die gebruikt worden buiten het kader waarvoor zij werden ontworpen. (1) Tractoren met een maximaal toegelaten massa (MTM) tot en met 3500 kg zijn, in alle omstandigheden vrijgesteld van de periodieke technische keuring. (2) Tractoren met een hoger MTM zijn eveneens vrijgesteld van de technische periodieke keuring voor zover ze uitsluitend gebruikt worden voor professionele of private landbouw-,tuinbouw- of bosbouwactiviteiten.

1.Tractoren met een MTM tot en met 3500 kg zijn, in alle omstandigheden, vrijgesteld van de periodieke keuring. Het gaat hier om het MTM van de tractor, niet om het MTM van de sleep (tractor + aanhangwagen). Het speelt daarbij ook geen rol voor welke activiteiten deze tractoren worden gebruikt. De hobbylandbouwer gebruikt deze tractor uiteraard voor veldwerkzaamheden en transportactiviteiten gelinkt aan zijn landbouw- activiteit. Deze tractor mag echter evengoed gebruikt worden voor andere activiteiten.

2.Tractoren met een hoger MTM zijn eveneens vrijgesteld van de periodieke technische keuring als hij uitsluitend gebruikt wordt voor private activiteiten  in de land-, tuin-, bosbouw of in de visteelt. Als de hobbylandbouwer zijn tractor uitsluitend gebruikt voor  veldwerkzaamheden en transportactiviteiten die verbonden zijn aan zijn private land-of tuinbouwactiviteit, wordt zijn tractor niet onderworpen aan de periodieke technische keuring. Deze vrijstelling is niet beperkt tot 'lichte' tractoren, maar geldt voor alle tractoren.  Het begrip ‘private landbouwactiviteiten’ is in de wetgeving niet omschreven, maar het gaat om alle veldwerkzaamheden en de transporten die daarmee verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het aanvoeren van mest of het afvoeren van de oogst. Ook het  transporteren van veevoeders en andere zaken die nodig zijn voor het verzorgen en voederen van dieren kan beschouwd worden als een private landbouwactiviteit. Met deze 2 vrijstellingen hebben Boerenbond en Landelijke Gilden geprobeerd maximaal tegemoet te komen aan de vraag van de hobbylandbouwers om ook vrijgesteld te blijven van de periodieke technische keuring. Op het vlak van de periodieke keuring wordt er ook geen onderscheid gemaakt tussen professionele en private landbouwactiviteiten.

Rode diesel

Als de tractor van de hobbylandbouwer niet onderworpen is aan de periodieke technische keuring (zie hierboven), kan hij gebruik blijven maken van rode diesel voor industriële en commerciële doeleinden. Dit is de rode diesel waarop je een beperkte accijns van 22,68 euro per 1000 l betaald. Vanuit juridisch oogpunt wijzigt er niets t.o.v. de vroegere situatie.De rode diesel vrijgesteld van accijnzen (nultarief) is immers exclusief voorbehoudenvoor professionele land- en tuinbouwers die beschikken over een vergunning ‘Energieproducten en elektriciteit’.

Wegverkeersbelasting

Voor een tractor die uitsluitend gebruikt wordt voor land- en tuinbouwactiviteiten moet geen verkeersbelasting betaald worden. Dit zal vastgesteld worden op basis van het feitelijke gebruik (vaststelling op de openbare weg). Ook hobbylandbouwers die hun tractor uitsluitend voor land- en tuinbouwactiviteiten gebruiken kunnen van deze vrijstelling genieten wanneer zij gebruik maken van de openbare weg voor het uitoefenen van hun land- en tuinbouwactiviteiten

Eurovignet

Voor een tractor die uitsluitend gebruikt wordt voor land- en tuinbouwactiviteiten moet geen eurovignet betaald worden. Dit zal vastgesteld worden op basis van het feitelijke gebruik (vaststelling op de openbare weg). Ook hobbylandbouwers moeten niet beschikken over een
eurovignet  wanneer zij gebruik maken van de openbare weg voor het uitoefenen van hun land- en tuinbouwactiviteiten.

Het rijbewijs

De rijbewijsreglementering wordt niet aangepast. Dit betekent dat personen geboren voor 1 oktober 1982 een tractor kunnen blijven besturen zonder dat ze over een rijbewijs beschikken.Het is daarbij wel cruciaal dat de tractor niet sneller kan rijden dan de wettelijk toegelaten maximumsnelheid (44 km/h). Verder volstaat voor een hobbylandbouwer een rijbewijs G op voorwaarde dat de bestuurder de tractor gebruikt voor een activiteit die verband houdt met een landbouw-, tuinbouw-,bosbouw- of visteeltexploitatie.Uiteraard volstaat altijd en in alle gevallen een rijbewijs dat overeenstemt met het MTM van het voertuig. Bij een rijbewijs B is het MTM van de tractor beperkt tot maximaal 3500 kg, bij een rijbewijs C1 is het MTM van de tractor beperkt tot maximaal 7500 kg en bij een rijbewijs C is het MTM van de tractor onbeperkt. Hou daarbij wel rekening met het feit dat het MTM van de aanhangwagen of de machine die getrokken wordt door de tractor niet groter mag zijn dan 750kg. Indien dat het geval is, is bijkomend nog een rijbewijs E verplicht.

En de hobbyboer…

Het is goed te weten dat al deze wijzigingen voortvloeien uit het dossier van het oneigenlijk gebruik van landbouwvoertuigen. De transportfederaties klaagden aan dat er sprake was van concurrentievervalsing doordat landbouwtractoren steeds vaker werden ingezet voor allerhande commerciële transportactiviteiten. Zo kwamen de belangrijke landbouwvoordelen (rode diesel,vrijstelling periodieke technische keuring, vrijstelling wegverkeersbelasting enz.) onder druk te staan. Boerenbond stelde alles in het werk om deze landbouwvoordelen voor de land- en tuinbouwers te behouden. Een tractor is immers in de eerste plaats een werktuig en maakt in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten slechts beperkt gebruik van de openbare weg. Ook hobbylandbouwers veroorzaken geen concurrentievervalsing en voeren geen commerciële transportactiviteiten uit. Voor Boerenbond en Landelijke Gilden was het dan ook cruciaal dat zij niet de dupe werden van deze wijzigingen. Boerenbond en Landelijke Gilden slaagden erin staatssecretaris Wathelet te overtuigen rekening te houden met de hobbylandbouwers waardoor de nieuwe regels ook voor hen geen negatieve gevolgen hebben.

Commentaren   voor de gezondheid van boer en tuinder.

Beste land of tuinbouwer, beste hobby boer of tuinder.  de meeste mensen die beroepshalve actief zijn in deze sectoren werden reeds via allerlei kanalen op de hoogte gebracht van de plannen om de wetgeving inzake het gebruik van fytoproducten strenger te maken. Dit met de bedoeling om ons leefmilieu terug gezonder te maken.   Fyto producten gebruiken vraagt altijd de nodige aandacht.  In dit kader heeft het ILVO  een nieuwsbrief opgesteld betreffende het beschermen van de gebruiker met nuttige tips voor alle gebruikers. U kunt deze brief terug vinden via onderstaande link.  Voor de professionele gebruikers vergeet niet een licentie aan te vragen om fyto producten zelf verder te mogen gebruiken. dit zal mogelijk zijn vanaf half september 2013 meer info kunt u terug vinden op www. fyotweb.be. er is een overgangsperiode voorzien tot 2015.